Μέτρηση Θερμικής Διαπερατότητας

Στο εργαστήριο Κτηριακού Κελύφους και Εσωκλίματος του τμήματος Κτηρίων του ΚΑΠΕ πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις θερμοπερατότητας και θερμικής αντίστασης της τοιχοποιίας πλήρωσης ECOBEST, υπό ελεγχόμενες συνθήκες σε διάταξη Προστατευμένου Θερμού Κιβωτίου (guarded hot box) τύπου TDW-4240.

Οι διαδικασίες μέτρησης της θερμοπερατότητας και της θερμικής αντίστασης ακολουθούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8990, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12567-1 και EN 1946-4 και είναι διαπιστευμένες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

Οι υπολογισμοί του συντελεστή θερμοπερατότητας, U, πραγματοποιήθηκαν βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ISO 6946:2007 «Building componets and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method».

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε την πιστοποίηση U-value των πάνελ τοιχοποιίας ECOBEST.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε την πιστοποίηση U-value των πάνελ τοιχοποιίας ECOBEST.