Καθαρή Τεχνολογία - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Η οπλισμένη τοιχοποιία πλήρωσης ECOBEST συμβάλει σημαντικά στην βιώσιμη ανάπτυξη καθώς:

Είναι πιστοποιημένη από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Προσφέρει υψηλά ενεργειακά οφέλη οδηγώντας σε αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων για θέρμανση και ψύξη των κτηρίων.

Μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των κατασκευών, καθώς βασίζεται στην χρήση ανακυκλώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.

Βελτιώνει την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος του κτηρίου, μέσω φυσικού αερισμού, αυξάνοντας το συνολικό χρόνο ζωής του.

Συντελεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της θέρμανσης του πλανήτη μέσω της υψηλής ενεργειακής απόδοσης που οδηγεί σε άμεση μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα.

Αποφεύγει την παραγωγή αποβλήτων και φύρας, τόσο κατά την παραγωγή των τοιχο-πληρώσεων, όσο και κατά την εγκατάσταση τους.

Η τεχνολογία ECOBEST θεωρείται καθαρή βιοκλιματική τεχνολογία.

Βιωσιμότητα πολυστερίνης

Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS είναι το κύριο συστατικό στοιχείο της τοιχοποιίας ECOBEST το οποίο είναι ένα υλικό 100% ανακυκλώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα της χρήσης του EPS σε σχέση με το Περιβάλλον

Υπερβολικά ασφαλές
Τo EPS δεν είναι τοξικό, είναι εντελώς αδρανές. Δεν περιέχει χλωροφλοράνθρακες (CFCs) ή υδροφλοράνθρακες (HCFCs)καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επίσης, το EPS δεν περιέχει καμία διατροφική αξία και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος μυκητιάσεων η μικροοργανισμών.

Ανακυκλώσιμο
Το EPS μπορεί να ανακυκλωθεί με πολλούς τρόπους όταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στην αρχική του μορφή. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η απευθείας ανακύκλωσή του σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα ή η χρήση του σαν καθαρό καύσιμο, με σκοπό να ανακτήσει το ενεργειακό περιεχόμενό του. Η επιλογή της μεθόδου ανακύκλωσης βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονομικές μελέτες.

Ζητήματα υγείας
Το EPS δε θέτει σε κίνδυνο την υγεία τόσο στην εγκατάσταση όσο και κατά τη διάρκεια της χρήσης.Το EPS δε γρατζουνά τα χέρια, ούτε ερεθίζει το δέρμα ή τις βλεννογόνους. Οι κανόνες των συνθηκών εργασίας δεν απαιτούν τη χρήση γαντιών ή μάσκας όταν χρησιμοποιείται ένα τόσο απαλό και συμπαγές υλικό. Το EPS είναι βιολογικά αδρανές και δεν παράγει καμία παθογενή σκόνη, ακόμα και μακροπρόθεσμα. Κατ’ επέκταση, το EPS είναι εξίσου ασφαλές για αυτούς που το εγκαθιστούν και για αυτούς που το χρησιμοποιούν.

Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις πυρκαγιάς κι ασφαλείας
Όλες οι κατασκευαστικές εφαρμογές του EPS, όπως προωθούνται από την Ευρωπαϊκή βιομηχανία του EPS, τηρούν τους τοπικούς κατασκευαστικούς κανονισμούς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.