Βασικοί Τρόποι Σύνδεσης της Τοιχοποιίας


Σύνδεση Σε Σειρά

Τα πάνελ τοιχοποιίας πλήρωσης ΕCOBEST έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν πλέγματα αλληλοκάλυψης (αρσενικό - θηλυκό) υπερκαλύπτοντας την απαιτούμενη από τον κανονισμό κάλυψη του οπλισμού.


Σύνδεση Γωνιακή

Η σύνδεση επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση δύο ειδικά διαμορφωμένων γωνιακών πλεγμάτων που δένονται εσωτερικά και εξωτερικά της γωνίας με τον οπλισμό της τοιχοποιίας είτε με σύρμα, είτε με ειδικά μεταλλικά κλιπ που εφαρμόζονται με το κατάλληλο πνευματικό εργαλείο σύνδεσης.


Σύνδεση Κάθετη

Σε απόλυτη αντιστοιχία με την γωνιακή σύνδεση πραγματοποιείται και η κάθετη σύνδεση των πάνελ τοιχοποιίας ECOBEST με την χρησιμοποίηση δύο ειδικά διαμορφωμένων γωνιακών πλεγμάτων που τοποθετούνται αντίστοιχα  στις δύο γωνίες που σχηματίζουν τα πάνελ μεταξύ τους.

Βασικοί Τρόποι Διαμόρφωσης Ανοιγμάτων


Η χάραξη των ανοιγμάτων πραγματοποιείται στην πλάκα όπου με ειδικό κρουστικό τρυπάνι ανοίγονται οι απαραίτητες τρύπες στο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των βλήτρων αγκύρωσης της τοιχοποιίας (αναμονές Φ8/350 σε διάταξη Π). Οι αναμονές αγκύρωσης είναι κατασκευασμένες σε ειδικό καλούπι και έχουν ηλεκτροπονταριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη μηχανική αγκύρωση τους με την πλάκα χωρίς την χρήση εποξειδικών ρητινών. Στην συνέχεια τα πάνελ συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ενιαίες επιφάνειες και τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με την χάραξη της τοιχοποιίας, συνδεόμενα με τις ήδη εγκατεστημένες αναμονές αγκύρωσης, δημιουργώντας τα κατάλληλα ανοίγματα.


Image

Μετά την διαμόρφωση των ανοιγμάτων τοποθετούνται ειδικά  πλέγματα ενίσχυσης σχήματος Π. Μ' αυτό τον τρόπο ενισχύονται τα καθαρά ανοίγματα της πολυστερίνης με οπλισμό για να μπορέσουν να σοβαντιστούν.

Όλες οι γωνίες των ανοιγμάτων ενισχύονται με επίπεδα δισδιαγώνια πλέγματα τα οποία προφυλάσσουν το σοβά από ρηγματώσεις σε περίπτωση σεισμού κατά την οποία οι τάσεις που δημιουργούνται έχουν γωνία 45°.

Image

Τα στάδια διαμόρφωσης των ανοιγμάτων και η ενίσχυση τους με πλέγματα.