ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ

Η ECOBEST δεσμεύεται να παρέχει ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους τους υπαλλήλους της, τους προμηθευτές της, τους παρόχους υπηρεσιών και τους επισκέπτες της.

Κύριος στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη σημασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας. Το δύσκολο περιβάλλον της κατασκευής κτηρίων απαιτεί αυστηρές πολιτικές συμμόρφωσης και διαδικασίες, προκειμένου να μειωθεί η έκθεση τόσο σε προσδιορισμένους όσο και σε αβέβαιους κινδύνους. Έχει μεγάλη σημασία η συνεχής μας προσαρμοστικότητα σε όλους τους υποχρεωτικούς και θεσμοθετημένους κανόνες και κανονισμούς.

Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι επισκέπτες θα πρέπει επίσης

να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες της ECOBEST για την ασφάλεια και την υγεία και τον τρόπο εφαρμογής τους.

να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να σέβονται τα σήματα ασφάλειας και υγείας και πρόληψης πυρκαγιάς.

να γνωρίζουν πώς να αντιδρούν επαρκώς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

να γνωρίζουν πώς να αναφέρουν τυχόν θέματα σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία

Ακολουθώντας όλες αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υφιστάμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία επανεξετάζονται και, όταν απαιτείται από την εταιρεία ECOBEST, θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες πρακτικές, για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Είναι καθήκον όλων να εργάζονται με ασφάλεια και να διορθώνουν ανασφαλείς πράξεις, πρακτικές και συνθήκες για την προστασία του εαυτού τους και των άλλων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε άτομο να κατανοεί πώς πρέπει να ολοκληρώσει κάθε εργασία με ασφάλεια και εάν δεν είναι γνωστό ή κατανοητό σε αυτόν, να σταματήσει και να ρωτήσει πριν ξεκινήσει την εργασία.


Στην ECOBEST βασιζόμαστε στην ποιότητα των υπαλλήλων μας για την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται ή και υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών μας σύμφωνα με το Σύστημα Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας που έχουμε θεσπίσει στην εσωτερική της λειτουργία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι μας είναι κάτι περισσότερο από υπάλληλοι, είναι οι συνεργάτες μας στη συνεχή προσπάθεια μας να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας.