Εργοδηγός

Ζητείται εργοδηγός με εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε μεταλλικές κατασκευές και δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής εκτός Αθηνών.

Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός εργασιών σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια
 • Ανάθεση γενικών και καθημερινών καθηκόντων
 • Επίβλεψη εργατών και τεχνιτών
 • Διαχείριση και αξιολόγηση προσωπικού
 • Εξασφάλιση της τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας και προτύπων ποιότητας
 • Επίβλεψη της καλής χρήσης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού
 • Σύνταξη αναφορών προόδου

Προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον πενταετής, ως εργοδηγός κατασκευαστικών έργων
 • Εμπειρία σε μεταλλικά κτιριακά έργα
 • Γνώση της κατασκευαστικής διαδικασίας, του εξοπλισμού και των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
 • Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων, διατάξεων και σχεδιαγραμμάτων
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία μετακινήσεων και μετεγκατάστασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, με τίτλο «Εργοδηγός», στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας μέσω email: hr@ecobest.gr